வாசித்த புத்தகங்கள் , சென்ற பயணங்கள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் நான் உணரும் தருணங்களை பற்றி சிறுபொழுது எனும் வலைத்தளத்தில் எழுதி வருகிறேன்.